Ключови фрази
установителен иск за собственост

ГКРешение №62/29.03.2016 по дело №5628/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давнност * забрана за придобиване по давност
ГКОпределение №392/28.07.2011 по дело №230/2011допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * владение
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКОпределение №220/04.06.2012 по дело №171/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКОпределение №786/31.10.2014 по дело №4517/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт
ГКОпределение №72/23.02.2016 по дело №629/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * Делба * установителен иск за собственост * преклузия
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №534/03.11.2011 по дело №468/2011установителен иск за собственост * прекратяване при висящ процес * Ревандикационен иск
ГКОпределение №545/07.07.2014 по дело №3852/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * давностно владение * придобивна давнност * служебно начало * изменение на иска
ГКОпределение №508/25.10.2011 по дело №471/2011допустимост на иск * установителен иск за собственост * нищожност-липса на форма * придобивна давност * правен интерес
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №262/04.01.2016 по дело №2781/2015Нищожност * наследствено правоприемство * относителна недействителност * установителен иск за собственост * съсобственост * дарение
ГКРешение №840/15.07.2011 по дело №4752/2008Нищожност * груб строеж * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет * договор за гледане и издръжка * установителен иск за собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКРешение №544/17.11.2013 по дело №1758/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск за собственост * държавно учреждение * отчуждаване * публична държавна собственост
ГКРешение №36/31.03.2015 по дело №3386/2014Преобразуване на лично имущество * установителен иск за собственост * пълна трансформация * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №84/08.07.2015 по дело №5468/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №336/21.05.2013 по дело №2015/2013Установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * самостоятелен обект * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №275/11.07.2013 по дело №3539/2013Частна касационна жалба * Установителен иск за собственост * правен интерес * допустимост на иск * Ревандикационен иск
ГКОпределение №793/04.12.2013 по дело №5580/2013установителен иск за собственост * правен интерес * осъдителен иск
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКОпределение №90/23.02.2012 по дело №25/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * Ревандикационен иск * владение
ГКОпределение №250/30.04.2014 по дело №2214/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * указания на съда * давностно владение
ГКОпределение №800/10.12.2013 по дело №4651/2013установителен иск за собственост * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №835/18.12.2013 по дело №7522/2013установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №352/24.10.2014 по дело №4193/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор * отмяна на нотариален акт * разноски
ГКОпределение №260/07.04.2014 по дело №1622/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * възбрана * публични вземания * ревизионен акт * административен ред
ГКРешение №161/20.06.2016 по дело №1253/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * установителен иск за собственост
ГКОпределение №52/17.01.2014 по дело №695/2012Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * земеделски земи
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКОпределение №390/14.09.2015 по дело №4316/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск за собственост
ГКОпределение №427/12.12.2013 по дело №3593/2013допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост
ГКОпределение №176/04.05.2016 по дело №1698/2016Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * минал момент * идентичност по страни, предмет и основание * недопустимост на иск * установителен иск за собственост
ГКОпределение №65/20.01.2014 по дело №530/2012Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес
ГКРешение №45/16.03.2015 по дело №6533/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * владение * държане
ГКРешение №122/2014/31.03.2015 по дело №6902/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установителен иск за собственост * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №134/11.01.2016 по дело №2702/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * частен документ
ГКОпределение №550/15.11.2011 по дело №352/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * обезщетение за ползване * установителен иск за собственост * Обезщетение от недобросъвестния владелец
ГКОпределение №126/16.03.2016 по дело №7107/2014Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск за собственост
ГКОпределение №375/31.07.2013 по дело №4501/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * Установителен иск за собственост * Откриване на производство по несъстоятелност
ГКОпределение №798/05.12.2013 по дело №598/2012установителен иск за собственост * правен интерес
ГКРешение №92/01.07.2016 по дело №638/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск за собственост * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * реална част
ГКОпределение №142/06.07.2016 по дело №1707/2016Частна касационна жалба * правен интерес * Делба * преюдициалност на спор * установителен иск за собственост * инцидентен установителен иск
ГКРешение №81/14.07.2016 по дело №5201/2014Ревандикационен иск * осъдителен иск * установителен иск за собственост * предаване на владение * очевидна фактическа грешка
ГКОпределение №344/12.12.2016 по дело №4819/2016Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * спиране на производството по делото * установяване на престъпно обстоятелство * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №211/14.12.2016 по дело №1386/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * право на строеж * допустимост на иск * членствено правоотношение в ЖСК * Придобивна давност по ЗК от 1991 г. * Правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост
ГКРешение №152/16.12.2016 по дело №1931/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност * добросъвестно владение
ГКОпределение №4/09.01.2017 по дело №3197/2016Частна касационна жалба * Делба * право на собственост * трето лице * спиране на производството по делото * установителен иск за собственост * иск за прогласяване на нищожност на съдебно решение
ГКОпределение №12/11.01.2017 по дело №5556/2016Частна касационна жалба * юрисконсултско възнаграждение * установителен иск за собственост
ГКОпределение №46/20.01.2017 по дело №4888/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * Делба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №8/03.02.2017 по дело №2549/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * недопустимост на решение * установителен иск за собственост
ГКОпределение №68/07.04.2017 по дело №1219/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №84/17.07.2017 по дело №230/2017Отмяна по молба на трето лице * установителен иск за собственост * необходимо другарство * отмяна на решение
ГКОпределение №135/01.08.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * обективно съединяване на искове * правен интерес * изпълнително производство
ГКРешение №46/05.04.2018 по дело №993/2017Нищожност * договор за продажба * отчуждаване * нищожност-невъзможен предмет * установителен иск за собственост * право на възстановяване
ГКРешение №100/03.10.2018 по дело №4334/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №101/03.10.2018 по дело №4402/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №99/23.10.2018 по дело №4991/2017Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * прекъсване на давност * владение * насрещен иск * факти, настъпили след предявяване на иска * установителен иск за собственост * осъдителен иск
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие