Ключови фрази
очевидна фактическа грешка

ГКРешение №335/21.11.2012 по дело №262/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна фактическа грешка * ненадлежна страна
ГКРешение №422/06.08.2012 по дело №691/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * идентичност на имоти * приемство в процеса * очевидна фактическа грешка * защитени територии * държавна собственост
ГКРешение №72/14.02.2011 по дело №1647/2009Делба на наследство * очевидна фактическа грешка * съсобственост * подобрения * експертиза
ТКОпределение №125/03.02.2014 по дело №4451/2013Частна касационна жалба * присъждане на разноски * допълване на решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №8/01.02.2013 по дело №623/2012Възстановяване на запазена част * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №35/23.02.2010 по дело №707/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * очевидна фактическа грешка * незаконен съдебен състав
ТКРешение №227/08.07.2014 по дело №731/2012Възнаграждение * договор за изработка * насрещен иск * законна лихва * очевидна фактическа грешка * строително-монтажни работи
ГКРешение №256/21.05.2010 по дело №175/2010Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №216/24.11.2015 по дело №1277/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №138/03.12.2014 по дело №1982/2014Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * допълване на решение * очевидна фактическа грешка * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №16/09.03.2016 по дело №6670/2014Ревандикационен иск * право на собственост * задължителна сила на решение по административен спор * материалноправна легитимация на ищеца * трето лице * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * мотиви на въззивно решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №25/26.01.2010 по дело №4857/2008Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ
ТКОпределение №81/10.02.2016 по дело №3630/2015очевидна фактическа грешка * недопустим съдебен акт * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ГКРешение №35/24.02.2015 по дело №5675/2014Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * Делба
ГКРешение №164/10.05.2011 по дело №95/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право * план за земеразделяне * помощен план * косвен съдебен контрол * очевидна фактическа грешка * трето лице
ГКРешение №245/22.10.2012 по дело №277/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №38/01.02.2012 по дело №343/2011Делба * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №683/06.01.2011 по дело №1367/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №43/26.05.2016 по дело №3027/2014очевидна фактическа грешка * договор за лизинг * лихва * нищожна клауза-неустойка
ГКРешение №168/02.08.2013 по дело №580/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * незаконен съдебен състав * писмени доказателства * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ * допълване на решение * свидетелски показания
ГКРешение №27/11.03.2016 по дело №3502/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * очевидна фактическа грешка * Тълкуване на решението
ГКРешение №507/16.12.2011 по дело №1575/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №321/26.09.2012 по дело №54/2012Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * очевидна фактическа грешка * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №123/14.10.2010 по дело №1002/2009очевидна фактическа грешка * договор за приватизационна продажба
ГКРешение №79/13.07.2016 по дело №4964/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №81/14.07.2016 по дело №5201/2014Ревандикационен иск * осъдителен иск * установителен иск за собственост * предаване на владение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №119/19.08.2016 по дело №5739/2015Ревандикационен иск * очевидна фактическа грешка * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №189/17.10.2016 по дело №5950/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск * право на собственост
ТКРешение №63/30.11.2016 по дело №1512/2014Обезщетение за вреди * пропуснати ползи * нищожност * обезпечителни мерки * липса на мотиви * очевидна фактическа грешка * непозволено увреждане * деликтна отговорност * авторско право
ГКРешение №162/02.02.2017 по дело №2357/2015Ревандикационен иск * изменение на иска * редовност на исковата молба * процесуален ред * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №64/01.08.2017 по дело №3004/2016Делба * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №408/24.11.2017 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * очевидна фактическа грешка * обезщетение за пропуснати ползи * незаконен строеж
ГКРешение №285/16.01.2018 по дело №5261/2016Обезщетение при гестия * очевидна фактическа грешка
ТКРешение №131/18.07.2018 по дело №2081/2017Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка * запис на заповед * нередовност на исковата молба
ТКРешение №77/08.08.2018 по дело №109/2017Неоснователно обогатяване * разваляне на договор * заповед за незабавно изпълнение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №121/22.10.2018 по дело №4368/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * кадастрални данни * произнасяне по непредявен иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №193/18.12.2018 по дело №1494/2018Ревандикационен иск * очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №79/07.05.2019 по дело №2911/2018недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * разноски * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №168/23.10.2019 по дело №4645/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба * насрещен иск * очевидна фактическа грешка