Ключови фрази
частна касационна жалба

ГКОпределение №163/13.06.2016 по дело №2266/2016Частна касационна жалба * правна помощ * адвокатско възнаграждение * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * доказателствена тежест
ТКОпределение №290/13.06.2016 по дело №66/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №270/14.06.2016 по дело №1572/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда * доказателства
ГКОпределение №167/14.06.2016 по дело №1727/2016Частна касационна жалба * Делба * разноски
ГКОпределение №159/09.06.2016 по дело №2132/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №258/02.06.2016 по дело №254/2016Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор * цена на иска
ГКОпределение №280/17.06.2016 по дело №907/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Обезсилване на решение * компетентност
ГКОпределение №261/27.06.2016 по дело №2223/2016Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * активна процесуална легитимация * осиновяване
ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКОпределение №175/20.06.2016 по дело №2235/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * нотариално удостоверяване * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №284/21.06.2016 по дело №2273/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №300/24.06.2016 по дело №1650/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * негаторен иск
ТКОпределение №315/23.06.2016 по дело №222/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * представителна власт
ГКОпределение №177/27.06.2016 по дело №1610/2016Частна касационна жалба * преклузивен срок * доказателствена тежест * служебно начало
ТКОпределение №323/28.06.2016 по дело №1214/2016Частна касационна жалба * действителна обща воля на страните * тълкуване на договор * спиране на производството по делото
ГКОпределение №309/28.06.2016 по дело №2564/2016Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №131/24.06.2016 по дело №2020/2016Частна касационна жалба * правна помощ * разноски
ТКОпределение №666/13.07.2012 по дело №461/2012Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ГКОпределение №510/20.11.2015 по дело №744/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №811/17.11.2010 по дело №813/2010Частна касационна жалба * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение * конкретизация на вземането в заповедно производство
ТКОпределение №63/30.01.2012 по дело №883/2011Частна касационна жалба * правен интерес * прехвърляне на търговско предприятие
ГКОпределение №217/07.04.2015 по дело №522/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд * трудово възнаграждение
ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ТКОпределение №518 а/15.06.2012 по дело №582/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
ТКОпределение №818/22.11.2010 по дело №774/2010Частна касационна жалба * изпълнителен лист въз основа на чуждестранно съдебно решение
ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №176/11.04.2016 по дело №6888/2014Частна касационна жалба * връщане на внесена държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №910/17.12.2014 по дело №3690/2014Частна касационна жалба * подведомственост
ГКОпределение №157/28.02.2014 по дело №1056/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * начало на срок * връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ГКОпределение №37/16.01.2015 по дело №7313/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на вземането * Договор за дружество * правосубектност * надлежна страна