Ключови фрази
указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона

ГКРешение №740/26.10.2010 по дело №1935/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * наследяване
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №100/29.10.2014 по дело №7454/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * пристрояване * самостоятелен обект * реституция * присъединяване
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №606/13.11.2009 по дело №265/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ГКРешение №83/26.03.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * съсобственост * придобивна давност * земеделски земи * отчуждаване
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКРешение №195/04.07.2012 по дело №632/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * установяване право на собственост към минал момент * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правна квалификация
ГКРешение №85/22.06.2015 по дело №2/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №174/26.06.2013 по дело №1862/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * обезщетение за ползване
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №665/12.11.2010 по дело №1921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конкуренция на права * допустимост на иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №229/10.11.2014 по дело №2796/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * давностно владение
ГКРешение №246/2013/15.01.2014 по дело №3417/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №218/14.11.2013 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на отчуждаване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №93/05.07.2016 по дело №192/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * преклузия
ГКРешение №93/28.02.2018 по дело №60268/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * уведомяване на длъжника
ГКРешение №20/12.03.2018 по дело №1519/2017Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №165/22.01.2019 по дело №4177/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона