Ключови фрази
поправка на очевидна фактическа грешка

ГКРешение №171/05.12.2013 по дело №2373/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №296/26.11.2013 по дело №2214/2013Поправка на очевидна фактическа грешка * неприсъствено решение * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №256/21.05.2010 по дело №175/2010Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКОпределение №165/09.04.2013 по дело №1250/2013поправка на очевидна фактическа грешка * съдебна спогодба * делба
ГКРешение №356/13.12.2011 по дело №732/2011Делба * тъкуване на решението * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №207/30.10.2013 по дело №2961/2013Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * определяне на квоти * подобрения
ГКОпределение №303/29.06.2011 по дело №298/2011обратен изпълнителен лист * Ревандикационен иск * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение № 157/27.06.2016 по дело №6645/2014Поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск
ГКРешение №37/06.04.2016 по дело №2802/2015Поправка на очевидна фактическа грешка * Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение
ГКОпределение №17/18.01.2016 по дело №4567/2015Частна касационна жалба * главно встъпване * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №128/28.03.2012 по дело №1085/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * поправка на очевидна фактическа грешка * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКРешение №35/24.02.2015 по дело №5675/2014Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * Делба
ГКРешение №443/31.10.2012 по дело №445/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на нотариален акт * неустойка за забава
ГКОпределение №140/17.02.2012 по дело №625/2011поправка на очевидна фактическа грешка * обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКРешение №247/13.06.2012 по дело №525/2011Поправка на очевидна фактическа грешка * трето лице-помагач
ГКРешение №467/24.06.2013 по дело №504/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * поправка на очевидна фактическа грешка * допълване на решение
Определение №149/29.03.2010 по дело №поправка на очевидна фактическа грешка * вписване в имотен регистър * договор за делба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №49/07.04.2014 по дело №1211/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * поправка на очевидна фактическа грешка * пристрояване * надстрояване
ГКОпределение №699/30.10.2013 по дело №6540/2013Частна касационна жалба * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №155/10.06.2013 по дело №898/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * поправка на очевидна фактическа грешка * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №199/15.06.2012 по дело №153/2012Поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * поправка на очевидна фактическа грешка * официален документ
ГКОпределение №457/28.07.2009 по дело №174/2009поправка на очевидна фактическа грешка * държавна такса * указания на съда * допълване на решение
ГКРешение №141/25.04.2012 по дело №920/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * сила на пресъдено нещо * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №347/30.07.2010 по дело №1151/2009Поправка на очевидна фактическа грешка * Установителен иск * поправка на очевидна фактическа грешка * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКОпределение №85/16.02.2017 по дело №313/2017Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * поправка на очевидна фактическа грешка * процесуални предпоставки
ГКРешение №53/07.06.2017 по дело №3577/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на очевидна фактическа грешка * отмяна на констативен нотариален акт
ТКРешение №240/29.03.2018 по дело №1102/2017Поправка на очевидна фактическа грешка * потребител * договор за банков кредит * неравноправни клаузи * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №50/04.06.2018 по дело №1910/2017Поправка на очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск * недопустимост на решение
ТКРешение №14/27.02.2020 по дело №53181/2015Поправка на очевидна фактическа грешка * частичен иск * сила на пресъдено нещо