Ключови фрази
Нищожност на действия и сделки

ТКРешение №67/30.03.2011 по дело №746/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * липса на адекватност на насрещни престации
ТКРешение №151/18.03.2013 по дело №609/2011Нищожност на действия и сделки * активна легитимация на синдик * попълване масата на несъстоятелността * установителен иск в производство по несъстоятелност * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №155/19.11.2014 по дело №430/2012Нищожност на действия и сделки * договор за особен залог * връщане на даденото в масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * начална дата на неплатежоспособност
ТКРешение №26/07.07.2015 по дело №794/2012Нищожност на действия и сделки * Обезсилване на решение * недействителност на действия и сделки
ТКРешение №100/15.06.2009 по дело №808/2008Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * активна легитимация на ищец
ТКРешение №183/27.11.2014 по дело №1695/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение
ТКРешение №1/22.04.2016 по дело №2750/2014Нищожност на действия и сделки * прогласяване нищожност на сделка в производство по несъстоятелност * момент за определяне стойността на насрещните престации
ТКРешение №68/30.06.2010 по дело №933/2009Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * намаляване на масата на несъстоятелността * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ТКРешение №41/22.06.2015 по дело №2853/2014Нищожност на действия и сделки * Обезсилване на решение
ТКРешение №248/17.01.2011 по дело №224/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на ищец
ТКРешение №15/05.02.2015 по дело №641/2012Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * начална дата на неплатежоспособност * изменение на иска * конститутивен иск * недопустимост на иск
ТКРешение №9/01.02.2010 по дело №536/2009Нищожност на действия и сделки * намаляване на масата на несъстоятелността * легитимация на кредитор в производство по несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ТКРешение №111/02.11.2011 по дело №893/2010Нищожност на действия и сделки * активна легитимация на синдик * прогласяване на нищожност * критерий "равностойност" * договор за изработка
ТКРешение №194/03.12.2014 по дело №973/2012Нищожност на действия и сделки * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ТКРешение №1/01.02.2013 по дело №48/2012Нищожност на действия и сделки * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * момент за определяне стойността на насрещните престации
ТКРешение №15/01.03.2010 по дело №535/2009Нищожност на действия и сделки * одобряване на сметката за разпределение * списък на приети вземания * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №169/18.11.2014 по дело №950/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * несъстоятелност-установителен иск * недопустим съдебен акт * попълване масата на несъстоятелността * недопустимост на иск
ТКРешение №180/06.01.2015 по дело №3712/2013Нищожност на действия и сделки * нищожност на договорна ипотека * особен залог * договор за банков кредит * попълване масата на несъстоятелността * недействителност на действия и сделки * конститутивен иск * относителна недействителност
ТКРешение №208/18.11.2014 по дело №2339/2013Нищожност на действия и сделки * изменение на иск във въззивна инстанция * недопустимост на иск
ТКРешение №69/18.05.2010 по дело №693/2009Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * попълване масата на несъстоятелността * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * липса на правен интерес
ТКРешение №114/03.08.2009 по дело №644/2008Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * намаляване на масата на несъстоятелността * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ТКРешение №136/02.12.2010 по дело №242/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на синдик * процесуален субституент
ГКРешение №39/19.02.2013 по дело №657/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Нищожност на действия и сделки
ГКРешение №879/09.03.2010 по дело №4029/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * Нищожност на действия и сделки * принос * представителна власт * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №172/11.12.2009 по дело №253/2009Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * правен интерес * активна легитимация на ищец
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ТКРешение №235/19.12.2014 по дело №2120/2013Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * попълване масата на несъстоятелността * установителен иск в производство по несъстоятелност * конститутивен иск
ТКРешение №90/13.08.2014 по дело №812/2011Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * несъстоятелност-установителен иск * произнасяне по недопустим иск * недопустим съдебен акт * изменение на иск във въззивна инстанция
ТКРешение №176/23.12.2014 по дело №657/2012Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * безкасово плащане * заверяване сметка на кредитора * неоснователно обогатяване * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ТКРешение №196/03.12.2014 по дело №1173/2013Нищожност на действия и сделки * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ТКРешение №64/02.08.2013 по дело №457/2012Нищожност на действия и сделки * произнасяне по непредявен иск * прихващане
ТКРешение №14/04.02.2015 по дело №2971/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * недопустимост на иск * попълване масата на несъстоятелността * конститутивен иск * изменение на иска
ТКРешение №105/25.11.2009 по дело №90/2009несъстоятелност * активна легитимация на синдик * кредитор с прието вземане * относителна недействителност * неоснователно обогатяване * Нищожност на действия и сделки
ТКРешение №205/17.11.2014 по дело №1265/2013Нищожност на действия и сделки * относителна недействителност * несъстоятелност-установителен иск * начална дата на неплатежоспособност * попълване масата на несъстоятелността * недопустим съдебен акт * изменение на иска * конститутивен иск
ТКРешение №103/19.07.2010 по дело №996/2009Нищожност на действия и сделки * легитимация на кредитор в производство по несъстоятелност * намаляване на масата на несъстоятелността * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността
ТКРешение №97/22.07.2014 по дело №787/2011Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * противоправно поведение на длъжника * увреждане на кредиторите на несъстоятелността * прогласяване нищожност на сделка в производство по несъстоятелност
ТКРешение №184/27.11.2014 по дело №2029/2013Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки
ТКРешение №209/15.02.2018 по дело №441/2017Нищожност на действия и сделки * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането
ТКРешение №181/26.02.2018 по дело №2665/2016Нищожност на действия и сделки * противоречие със закона * договор за покупко-продажба
ТКРешение №111/12.07.2018 по дело №1892/2017Нищожност на действия и сделки * заличаване на дружество в ликвидация * задължително другарство * необходимо другарство * правоприемство между юридически лица * търговска марка
ТКРешение №238/15.01.2019 по дело №2668/2017Нищожност на действия и сделки * ипотека * попълване масата на несъстоятелността
ТКРешение №234/30.01.2019 по дело №711/2018Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * договор за лизинг * правна квалификация * Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност
ТКРешение №62/22.04.2019 по дело №1796/2018Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност
ТКРешение №8/14.05.2019 по дело №832/2018Нищожност на действия и сделки * недействителност на действия и сделки * Търговски пълномощници - прокурист