Ключови фрази
нищожност-противоречие на закона

ГКРешение №126/26.04.2013 по дело №357/2012Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * предаване на владение * обезщетение за ползване
ГКРешение №430/17.05.2016 по дело №7408/2014Нищожност * относителна недействителност * нищожност-противоречие на закона * държавна собственост * земеделски земи * представителна власт
ТКРешение №138/08.11.2013 по дело №103/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона * злоупотреба с права
ТКОпределение №449/29.07.2015 по дело №1596/2015Частна касационна жалба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * неравноправни клаузи * договор за особен залог
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №127/15.03.2012 по дело №467/2011преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * нищожност-противоречие на закона * приложим закон * забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор
ГКРешение №553/20.12.2011 по дело №1166/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск * особени основания за нищожност на ипотека * законна ипотека * нищожност-противоречие на закона * неправилна правна квалификация * нищожност на вписване
ГКРешение №392/18.01.2012 по дело №1487/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * обективно съединяване на искове * земеделски земи * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №627/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност на замяна * нищожност-противоречие на закона * нищожност-заобикаляне на закона * съсобственост
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №183/02.11.2011 по дело №209/2011Възнаграждение * договор за изработка на инвестиционен проект * опорочена процедура за възлагане на обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №412/31.07.2012 по дело №177/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * продажба на постройка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-невъзможен предмет * тълкуване на договор
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №88/03.05.2012 по дело №191/2011Нищожност * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * нищожност-противоречие на закона * неизпълнение на договорни отношения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ТКРешение №94/10.09.2012 по дело №321/2011Нищожност * нищожност-противоречие на закона * прекратяване на производство по несъстоятелност * оздравително производство * възобновяване на производство по несъстоятелност * относителна недействителност * утвърждаване на оздравителен план
ГКРешение №44/04.03.2013 по дело №358/2012Нищожност * нищожност на договор за учредяване право на строеж * нищожност-противоречие на закона * съсобственост * право на строеж
ТКРешение №40/30.05.2013 по дело №1158/2011Договор за изработка * договор за строителство * надлежно приемане на работа * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №160/02.10.2013 по дело №752/2012Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * вписване в търговски регистър * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * липса на правен интерес * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №40/22.08.2013 по дело №305/2012Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * военнослужещ * ведомствено жилище * нищожност-липса на предмет * предаване на владение
ГКРешение №349/21.05.2012 по дело №453/2010отрицателен установителен иск * негаторен иск * право на преминаване * сервитут * тълкуване на договор * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №140/03.11.2010 по дело №90/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нищожност-противоречие на закона * договор за правна защита и съдействие
ТКРешение №84/25.05.2010 по дело №644/2009Договор за заем * средства от фонд "Инвестиции" при ЦКС * безвъзмездна финансова помощ * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №312/28.06.2011 по дело №1174/2010Установителен иск * договор за замяна * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №92/22.08.2013 по дело №1107/2011Нищожност * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №318/06.07.2012 по дело №615/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №868/15.02.2010 по дело №2976/2008Нищожност * нищожност-противоречие на закона * произнасяне по непредявен иск * симулация * договор за заем
ТКРешение №64/10.09.2012 по дело №193/2011Нищожност * нищожност-противоречие на закона * задатък * връщане на задатък
ГКРешение №89/21.07.2015 по дело №6524/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * косвен съдебен контрол * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №334/03.11.2014 по дело №570/2014Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-противоречие на закона * правен интерес
ГКРешение №788/04.01.2011 по дело №1741/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-привидност на сделка * нищожност-противоречие на закона * правомощия на въззивната инстанция * привидни и прикрити договори * договор за заем
ГКРешение №113/12.05.2015 по дело №78/2013Нищожност * недействителност на сделка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * договорна ипотека
ГКРешение №272/25.06.2010 по дело №4804/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * наем * продажба на държавни жилища на наемател * настаняване в държавни жилища * нищожност-противоречие на закона * жилищна нужда * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №186/18.07.2016 по дело №810/2016Предварителен договор * сила на пресъдено нещо * договор за покупко-продажба * симулативна сделка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №98/27.04.2017 по дело №60379/2016Нищожност * договорна ипотека * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договорна ипотека
ГКРешение №46/29.05.2017 по дело №4655/2015Нищожност * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * нищожност на пълномощно
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ТКРешение №134/03.08.2017 по дело №558/2016Начин на ползване. Консумативни разходи * нищожност * нищожност-противоречие на закона * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №233/17.10.2017 по дело №4321/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-противоречие на закона * установяване на престъпно обстоятелство
ГКРешение №122/22.10.2018 по дело №4190/2017Делба на наследство * настойничество и попечителство * нищожност-противоречие на закона * нищожност на договор * пълно запрещение
ТКРешение №332/21.11.2018 по дело №2976/2017нищожност-противоречие на закона * недопустим съдебен акт * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането