Ключови фрази
ЖСК

ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКРешение №349/16.11.2012 по дело №307/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * давностно владение * ЖСК
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКОпределение №455/10.09.2009 по дело №487/2009приложим закон * изпълнителен лист * ЖСК * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКРешение №216/30.07.2010 по дело №263/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * жилищна нужда * наследяване по закон * наследствено правоприемство * определяне на квоти
Определение №61/12.02.2010 по дело №ЖСК * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №193/06.01.2015 по дело №2647/2014Преобразуване на лично имущество * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * Нищожност на решение на общото събрание за приемане на член в ЖСК * свидетелски показания * съпружеска имуществена общност * трансформация
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №65/11.06.2015 по дело №5082/2014Преобразуване на лично имущество * определяне на по- голям дял на съпруга * ЖСК
ГКРешение №435/17.05.2010 по дело №749/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * упълномощаване * недействителност на договор
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКОпределение №556/23.10.2009 по дело №493/2009ЖСК * свикване на ОС на ЖСК * спорна администрация
ГКРешение №184/01.03.2010 по дело №65/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * разпределяне на жилища в ЖСК * приращения * изваждане от жилище * ЖСК
ГКРешение №424/13.07.2011 по дело №964/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * съсобственост * предаване на владение * трето лице
ГКРешение №39/14.02.2011 по дело №1358/2009Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №265/17.11.2014 по дело №3314/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * одобрен инвестиционен проект * таван * ЖСК * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №71/17.04.2012 по дело №1000/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * придобивна давност * приращения
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №74/15.04.2011 по дело №897/2010Установителен иск * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * придобивна давност
ГКОпределение №119/13.02.2013 по дело №733/2012Частна касационна жалба * ЖСК * допустимост на иск
ГКРешение №227/21.07.2010 по дело №50/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установителен иск * приращения * одържавени недвижими имоти * право на строеж * суперфиция * ограничена правосубектност на ЖСК * държавна собственост * ЖСК
ГКРешение №8/17.02.2012 по дело №633/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №415/08.09.2010 по дело №513/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * съсобственост * разпределяне на жилища в ЖСК * ЖСК * възражение за нищожност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * преклузивен срок
ГКРешение №434/11.11.2010 по дело №387/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * ЖСК * иск за изваждане от жилище в ЖСК * прекъсване на давност * недобросъвестно владение
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №13/28.02.2019 по дело №853/2018Делба * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос * ЖСК