Ключови фрази
Лично имущество

ГКРешение №605/01.12.2009 по дело №580/2009съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба
ГКРешение №215/23.06.2011 по дело №1014/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * лично имущество * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №445/25.06.2010 по дело №479/2009трансформация * лично имущество * придобиване преди брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №546/01.12.2010 по дело №966/2009Преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * изключителен собственик * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №384/18.01.2016 по дело №6443/2014Лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * дарение * принос * симулация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №573/21.06.2010 по дело №641/2009придобиване преди брака * нередовност на исковата молба * гараж * вноска в ЖСК * Ревандикационен иск * лично имущество * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №567/08.03.2011 по дело №18/2009съпружеска имуществена общност * лично имущество * доказателства * определяне на по-голям дял на съпруга
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №32/04.05.2015 по дело №1158/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * лично имущество
ГКРешение №88/24.07.2015 по дело №1112/2015Делба * трансформация * лично имущество
ГКРешение №464/05.08.2010 по дело №1136/2009Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №201/27.06.2011 по дело №1282/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * съдебно признание на факт
ГКРешение №249/16.07.2010 по дело №268/2009Получаване на дял от личното имущество * получаване на дял от личното имущество * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * развод * лично имущество * принос
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКРешение №129/04.05.2011 по дело №89/2010Преобразуване на лично имущество * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * лично имущество * лични средства * доказателства * трансформация
ГКРешение №147/13.05.2016 по дело №463/2016Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №1014/22.12.2009 по дело №5385/2008лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №256/11.07.2011 по дело №953/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * сила на пресъдено нещо * лично имущество * право на строеж
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №457/06.08.2010 по дело №477/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №385/24.10.2012 по дело №968/2011съпружеска имуществена общност * лично имущество * недопустимост на решение * правен интерес * относителна недействителност * разпореждане със семейното жилище
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №885/19.11.2009 по дело №2768/2008трансформация * лично имущество * изключителен собственик * придобиване по време на брака * принос * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №828/20.12.2010 по дело №1477/2010Преобразуване на лично имущество * преобразуване на лично имущество * трансформация * лично имущество * право на ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №1013/29.12.2009 по дело №182/2009трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * Преобразуване на лично имущество * договор за дарение
ГКРешение №286/29.06.2010 по дело №4676/2008Делба * лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака
ГКРешение №790/10.02.2011 по дело №248/2010Преобразуване на лично имущество * изключителен собственик * придобиване по време на брака * принос * лично имущество
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №3124/2008Делба * определяне на квоти * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съсобственост * отчуждаване * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №137/24.04.2012 по дело №421/2011Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * лично имущество * договор за гледане и издръжка * принос * лични средства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №37/18.02.2013 по дело №463/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №90/18.04.2013 по дело №571/2012делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №551/15.12.2010 по дело №1179/2009Получаване на дял от личното имущество * съпружеска имуществена общност * принос * лично имущество
ГКРешение №289/2011/18.01.2012 по дело №1475/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * получаване на дял от личното имущество
ГКРешение №91/11.07.2013 по дело №776/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * принос
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010Преобразуване на лично имущество * развод * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №483/23.05.2012 по дело №1660/2010придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №54/15.03.2012 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * ревандикационен иск * лично имущество * фактическа раздяла
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКРешение №49/12.03.2015 по дело №5062/2014Преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №279/15.07.2010 по дело №529/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №760/15.07.2011 по дело №61/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * лично имущество * пълна трансформация * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №133/23.03.2011 по дело №1700/2010Прекратяване на СИО * лично имущество * принос * Определяне на по-голям дял на съпруга
ГКРешение №71/26.03.2010 по дело №796/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №81/15.03.2011 по дело №172/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * трансформация * определяне на квоти * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №283/29.03.2010 по дело №390/2009Делба * съсобственост * наследство * съпружеска имуществена общност * лично имущество * надстрояване
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №581/02.08.2010 по дело №1329/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * договор за дарение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг
ГКРешение №428/11.04.2016 по дело №6452/2013Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * Установителен иск * принос * лично имущество
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКРешение №406/11.07.2013 по дело №419/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество * упражняване на търговска дейност * принос * висяща недействителност
ГКРешение №94/10.05.2010 по дело №1258/2009Делба на наследство * принос * придобиване по време на брака * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №109/10.10.2016 по дело №740/2016Делба * лично имущество * лични средства * съпружеска имуществена общност * Влог
ГКРешение №205/02.11.2016 по дело №1499/2016Делба * трансформация * лично имущество
ГКРешение №11/27.02.2017 по дело №2543/2016Делба на наследство * лично имущество * съпружеска имуществена общност * възражение * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №264/21.03.2017 по дело №2060/2016Иск за съществуване на вземането * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №72/07.07.2017 по дело №3056/2016Делба * трансформация * лично имущество * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №62/08.05.2018 по дело №1840/2017Делба * лично имущество * Презумция съвместен принос
ГКРешение №184/31.01.2019 по дело №219/2018Завет * съпружеска имуществена общност * лично имущество * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция